i-digit trading & logistics s.r.o.

IČO: 03532054

DIČ: CZ03532054

Příčná 129/3

779 00 Olomouc

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodávky tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené výslovne niečo iné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (firmy i-digit trading & logistics, s.r.o.) a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Ak nie je medzi účastníkmi dojednaná trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, dodá predávajúci tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka (objednávky doručenej prostredníctvom elektronickej pošty) na formulári, ktorý je k dispozícii pri prvej registrácii zákazníka v internetovom obchode.

 2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Váhy, rozmery, ceny a ostatné údaje obsiahnuté na stránkach i-digit trading & logistics, s.r.o., katalógoch, prospektoch a iných podkladoch sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve výslovne uvedené ako záväzné. Si-digit trading & logistics, s.r.o. (Ďalej len predávajúci) sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať:
- bezchybný tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru
- vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
- vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé

 3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je sklad predávajúceho. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný vo výdajnom sklade predložiť doklad o úplnom zaplatení tovaru. Pri odbere tovaru inou osobou ako kupujúcim, je osoba povinná sa preukázať splnomocnením kupujúceho, vystaveným na meno a platný občiansky preukaz poverenej osoby.

 4. Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom najmä cenovo náročnejšom prípade vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.

Predávajúci je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo tovaru, výška ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a pod ..), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, ideálne elektronicky písomnou formou. Ak odmietne predávajúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

Ak je medzi účastníkmi uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Trvalí zákazníci s ktorými je uzatvorená písomná kúpna zmluva používajú výhody dohodnuté pri podpisovaní zmluvy, resp. jednostranne ponúkaných predávajúcim po uzavretí zmluvy na jeho internetovej stránke.

Kupujúcemu v okamihu prevzatia tovaru v súlade s § 53 ods. 7 obč. z. vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Môže takto urobiť bez udania dôvodov, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci by mal tovar vrátiť nepoškodený, čisté, s pôvodnou dokumentáciou a pokiaľ možno v pôvodnom neporušenom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Náklady na dopravu tovaru späť k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods. 1 obč. Z.).

5. Cena a platenie

Ponukové ceny uvedené na WWW stránkach i-digit trading & logistics, s.r.o. sú platné v okamihu objednania. Ceny uvedené v tlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti v pokladni predávajúceho. V prípade nedodržania akejkoľvek platobnej lehoty je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatky z omeškania z hodnoty včas nezaplatenej čiastky vo výške 0,1% za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

K cene tovaru je pripočítaná cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 ods.1 písmeno a)

Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

"Deň dodania tovaru" podľa obchodného zákonníka: Hlava II, oddiel 2, § 412 ods. 1

Ak nie je predávajúci povinný podľa zmluvy dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho predanie prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, ak zmluva stanoví odoslanie tovaru predávajúcim.

 6. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci je vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi do 5 pracovných dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Väčšina tovaru je prevažne stále na sklade. Niektorí výrobcovia ale neoznámia včas výpadok výroby či oneskorenie dodávok. Ak sa jedná o dôležitú objednávku, vyžiada si kupujúci od predávajúceho písomné potvrdenie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo ho nebude možné dodať prepravcovi do 5 dní, oznámi predávajúci predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tom prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak tovar bude pripravený v mieste plnenia k odovzdaniu najneskôr posledný deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Ak nie je predávajúci schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar odberateľovi (predať k preprave prvému prepravcovi), je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu všetky finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke - kúpnej zmluve na jeho účet. 

7. Dopravné podmienky, poštovné

Všetky ceny, dodacie lehoty a alternatívy dopravy, nájdete v sekcii DODANIE A SKLADOVOSŤ.

https://idigit.sk/sk/content/1-dodanie-a-skladovost

Dodacia lehota je uvedená v pracovných dňoch od odovzdania zásielky prepravcovi. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov av prípade akýchkoľvek závad neodkladne oznámiť prepravcovi. Dodací list je priložený v doručenom balíku. Faktúra a daňový doklad sú následne zaslané elektronickou cestou do emailovej schránky zadanej objednávateľom vo svojom profile objednávky.

 8. Záruka, servis

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu alebo konečnému užívateľovi pri predaji. Predávajúci poskytuje záruku za akosť a úplnosť dodávky. Tovar je dodávaný so zárukou minimálne 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť vždy písomne ​​a doporučene, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov výrobku, reklamované množstvo, popis chyby a návrh na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 10 dní odo dňa jej obdržania.

V prípade uznanej reklamácie, je obdržaná platba za danú objednávku spätne odoslaná na účet, z ktorého bola vykonaná.

Materiál nemožno bezdôvodne vrátiť v prípade, že bol naformátovaný na požadovanú mieru a nejedná sa tak o originálne balenie.

 9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne ​​dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne ​​uzatvorená rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene podmienok, platí, že so zmenou súhlasí. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už odovzdanú dopravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane príp. Expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku na internetovej stránke, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odsek 1 obchodného zákona dohodli, že nie je podmienkami výslovne stanovené inak riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom, najmä jeho ust. § 409 a nasl ..

Platné od 1.11.2016


icon

DORUČENIE DO 48 HOD

Ponúkané produkty vedieme fyzicky skladom. Dokážeme tak veľmi pružne reagovať na Vaše požiadavky.

icon

ŠPIČKOVÁ KVALITA

Za kvalitou našich produktov si pevne stojíme. Garantujeme tak vrátenie peňazí, v prípade nespokojnosti.

icon

SME TU PRE VÁS

V prípade akýchkoľvek dotazov nás neváhajte kontaktovať.

TEL / CHAT / EMAIL / FB

icon

BEZPEČNOSŤ PLATIEB

Bezhotovostné platby CM ComGate spĺňajú tie najprísnejšie opatrenia v rámci bezpečnostne vykonávaných transakcií.

Follow us on Facebook